COVID-19 Update: Contact programs to confirm information.City of Cambridge COVID-19 Updates

Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19 ki soti nan Kominote Ayisyèn Cambridge la | COVID-19 Vaccine Information for the Cambridge Haitian Community

By Cambridge Public Library

Tanpri vin rejwenn nou pou yon sesyon enfòmasyon osijè vaksen COVID-19 yo.

Cambridge Public Library city skyline logo.

.: 6오후 – 7오후.

Ages 18 and Adult and Senior Adult.

Contact

Main Library Q&A Desk
Help & Information Desk
617-349-4041

Registration required

  • Sign-up is ongoing

Free!

위치

  • Only virtual (online or over the phone).

Additional information

  Panelis yo ki se Doktè Marie-Louse Jean- Baptiste, Jean Bernard Jeune, ak Dominique Jean pral pale sou kesyon moun genyen souvan konsènan vaksen yo, tankou sa kesyon ki gen pou wè ak sekirite, efikasite ak lejann yo, epi yo pral pataje dènye enfòmasyon ki pi ajou yo konsènan kimoun ki elijib pou pran vaksen yo ak fason pou fè yon randevou.  Patisipan yo pral gen posibilite pou poze kesyon.

Evènman sa a pral dewoule an Kreyòl Ayisyen. 

** W ap resevwa yon lyen zoom nan 24èdtan anvan evènman an.  Evènman an pral anrejistre pou pèmèt lòt moun gade li yon lòt lè; se prezantatè yo sèlman ki pral parèt sou ekran an.

Panelis yo:

Doktè Marie-Louise Jean-Baptiste fèt ann Ayiti kote li te etidye lamedsin epi li te fè rezidans li. Li te emigre Ozetazini an 1982, li te gradye nan Pwogram rezidans Medsin Entèn Lopital Cambridge la, epi li te fè pati de pèsonèl anseyan an pou pouswiv karyè li ki mete aksan sou bezwen nan swen sante popilasyon imigran yo. Doktè Jean-Baptiste te yon pwofesè aktif pou elèv ak rezidan lamedsin Harvard yo. Yo te nonmen li direktris pou zafè minorite yo pou pwogram fòmasyon rezidans entèn la, kote li te pwomouvwa yon anviwònman ki san danje, divèsifye ak konpetan kiltirèlman pou antrenman ak fòmasyon medikal. Epitou Doktè Jean-Baptiste te fè pledwari pou kominote minorite lengwistik Cambridge ak Somerville yo ka jwenn aksè nan sèvis sante. Li te ranpòte plizyè pri pou sèvis piblik ak ansèyman.

Dominique Jean, RN, BSN, se yon Enfimyè Sante nan Lekòl ki travay pou Depatman Sante Piblik Cambridge la. Pandan evolisyon pandemi a, li te patisipe tou antanke Responsab Retrasaj Kontak Kominotè pou COVID-19 epi li se yon resous pou prevansyon COVID-19 onivo lekòl la kote li ensiste sou tès siveyans pou pwofesè ak pèsonèl administratif la; tès angwoup pou elèv yo; epi tès COVID-19 pou elèv yo ki gen sentom. Dominique se yon Minis Piblik Òdone nan legliz; nan kapasite sa a, l ap travay pou ogmante konsyantizasyon sou enpòtans vaksinasyon kont COVID-19 pami lidèlegliz ak gwoup konfesyonèl yo.

Jean Bernard Jeune se Kowòdonatè Sèvis Ayisyen Cambridge la pou Depatman Sèvis Imen yo nan Sant Milti-Sèvis la, yon òganizasyon ki sèvi de lyezon pou ede moun ki fenk rive yo konprann fason pou viv Ozetazini ak sistèm prestasyon sèvis la.  Jean itilize eksperyans nan travay li ak yon atitid pozitiv pou ede kliyan li yo amelyore lavi yo epi patisipe nan pwòp kominote yo. Li gradye nan UMass/Boston ak yon diplom nan Sèvis Imen/Planifikasyon epi li te pran Metriz li nan Lasell University. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Please join us for an informational session about COVID-19 vaccines.  Panelists Dr. Marie-Louse Jean- Baptiste, Jean Bernard Jeune, and Dominique Jean will address common questions about the vaccines, including those related to safety, effectiveness, and myths, and will share the most up-to-date information about who is eligible for the vaccines and how to schedule an appointment.  Participants will have the opportunity to ask questions.

This event will be held in Haitian Creole. 

** A zoom link will be emailed to you 24 hours before the event.  The event will be recorded to allow others to view at a later date; only presenters will appear onscreen.

Panelists:

Dr. Marie-Louise Jean-Baptiste was born in Haiti where she attended medical school and residency. She immigrated to the United States in 1982, graduated from The Cambridge Hospital Internal Medicine Residency Program, and joined the faculty to pursue a career that emphasized the health care needs of immigrant populations. Dr. Jean-Baptiste has been an active teacher of Harvard medical students and residents. She was appointed director for minority affairs for the internal residency training program, promoting a safe, diverse, and culturally competent milieu for medical practice and training. Dr. Jean-Baptiste has also been an advocate for health care access for the Cambridge and Somerville linguistic minority communities. She has won numerous public service and teaching awards.

Dominique Jean, RN, BSN, is a School Health Nurse with the Cambridge Public Health Department.  Over the course of the pandemic, she has also served as a COVID-19 Community Collaborative Contact Tracer and has been a resource on COVID-19 prevention at the school level with an emphasis on surveillance testing for teachers and staff; pool testing for students; and COVID-19 testing for students with symptoms.  Dominique is also an Ordained Public Minister; in this role she has been working to increase awareness of the importance of COVID-19 vaccination among church leaders and faith-based groups.

Jean Bernard Jeune is the Cambridge Haitian Services Coordinator for the Department of Human Services at the Multi-service Center, an agency that serves as a bridge to help newcomers understand the American way of life and the service delivery system.  Jean uses his work experiences and positive attitude to help his clients improve their lives and get involved in their own communities.  He graduated from UMass/Boston with a degree in Human Services/Planning, and earned his Masters from Lasell University.